Chrzest Święty

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia.

W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Sakrament udzielany jest w niedziele oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Mszy Św. o godz. 12:00
 1. Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
 2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC.
 3. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
 4. Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź. Konferencje dla rodziców i chrzestnych są w II i IV piątek miesiąca o godz. 18.30 w Sali przy kościele.
 5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni w kancelarii, składają podpisy w księgach metrykalnych. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.
 6. Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
  • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
  • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
  • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
  • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).